Skip to content

Grŵp Cefnogi Cymraeg MDUK (MDUK Welsh-language Support Group)

Mae grŵp cefnogi Cymraeg MDUK ar gyfer unigolion, a’u teuluoedd, sy’n byw gyda chyflyrau sy’n nychu cyhyrau neu sy’n gwanhau ac sy’n siarad Cymraeg.

I ymuno â’n grwpiau WhatsApp a helpu i’w cadw’n ofod croesawgar i bawb, darllenwch a dilynwch ein meini prawf ymuno â grŵp WhatsApp, rheolau, a diogelu.  

MDUK’s Welsh language support group is for individuals, and their families, who are living with muscle wasting or weakening conditions and who speak Welsh.

To join our WhatsApp groups and help keep them a welcoming space for all, read and follow our WhatsApp group joining criteria, rules, and safeguarding

Welsh-speaking WhatsApp group/ Grŵp WhatsApp Cymraeg ei iaith

"*" indicates required fields

Age confirmation/ Cadarnhau oedran*
Group rules/ Rheolau’r grŵp*
Entry criteria/ Meini prawf mynediad*
MM slash DD slash YYYY
Address/ Cyfeiriad*
Stay connected with our community/ Cadwch mewn cysylltiad â'n cymuned
We will never share your details with anyone. We will only contact you in the ways that you wish, making use of the information you’ve told us (including your muscle-wasting condition) and publicly available information. We want to make sure what we communicate with you is relevant to your interests. Our privacy policy is available on our website or by phoning 0300 012 0172 / Ni fyddwn byth yn rhannu eich manylion ag unrhyw un. Dim ond yn y ffyrdd yr ydych chi’n dymuno y byddwn yn cysylltu â chi, gan ddefnyddio’r wybodaeth yr ydych wedi’i dweud wrthym (gan gynnwys eich cyflwr nychdod cyhyrol) a gwybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd. Rydym am sicrhau bod yr hyn rydym yn ei gyfathrebu â chi yn berthnasol i’ch diddordebau. Mae ein polisi preifatrwydd ar gael ar ein gwefan neu drwy ffonio 0300 012 0172.